TGA Yönetim Kurulu Üyeliğine Adaylık İşlemleri

Türkiye Turizm Tanıtım Ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliğine Adaylık İşlemleri

9 Kasım 2022 tarih ve 32008 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kanunla Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu aşağıdaki şekilde belirtilen üyelerden oluşacaktır.

  • Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğünden sorumlu Bakan Yardımcısı (YK Başkanı),
  • Tanıtma Genel Müdürü,
  • Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı,
  • Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilenler hariç olmak üzere havalimanı ve terminal işletmelerini temsilen en yüksek cirosu olan ilk iki işletme arasından her üç yılda bir sırayla görevlendirecekleri bir kişi,
  • Bakanlıktan turizm işletmesi belgeli bileşik tesisler ile konaklama tesislerinin bulundukları coğrafi bölge bazında temsilini sağlamak üzere;
   1. Marmara ve Akdeniz Bölgelerinden üçer üye,
   2. Ege Bölgesinden iki üye,
   3. Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinden birer üye olacak şekilde her belge bir oy yerine geçmek suretiyle kendi aralarında yapılacak seçim sonucunda üç yıl süreyle Yönetim Kurulunda görevlendirecekleri on iki kişi,
  • Seyahat acentası işletme belgesi sahiplerinin ilgili mevzuatı uyarınca kendi aralarında yapacakları seçimle belirlenecek bir kişi ve
  • Bakanlıktan turizm işletme belgeli yeme-içme ve eğlence tesisleri ile deniz turizmi tesislerinin temsilini sağlamak üzere ülke çapında yapılacak seçimle üç yıl süreyle belirlenecek bir kişi olmak üzere;

Toplam on sekiz üyeden oluşur.

Adaylık Başvurusu Süreci:

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu üyelikleri adaylık başvuru sürecine ilişkin olarak; 26 Ekim 2019 tarih ve 30930 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının Teşkilatı ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin” 19. maddesinin 5. fıkrasında “Seçime ilişkin duyuru veya itiraz edilmişse itiraz sonucunda verilen karar üzerine yapılan duyuru tarihinden itibaren on beş gün içinde adaylık başvuruları alınır, bu süre sonunda kesinleşen aday listeleri Ajansın internet sayfasında ilan edilir.” hükmü yer almaktadır.

Ajans Yönetim Kurulu üyeliklerine adaylık başvuruları, 7183 sayılı Kanun ve anılan Yönetmelikte belirtilen hükümler kapsamında değerlendirilmek üzere süresi içerisinde Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansına, Bakanlığa (Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğüne) veya İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine elden teslim yoluyla şahsen veya vekil aracılığıyla yapılır. Süresinde yapılmayan adaylık başvuruları reddedilir. Eksik belgelerin tamamlanması için son başvuru tarihinden itibaren 2 günü geçmemek üzere ek süre verilebilir. Gerekli görülmesi halinde adaylardan ek bilgi/belge talep edilebilecektir.

Bu kapsamda, adaylık başvuruları; kesinleştirilen seçmen listelerinin Bakanlığın ve Ajansın internet sitesinde yayınlanmasıyla birlikte, 30 Kasım – 14 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılabilecektir.

Yönetim Kurulu Üyeliği Adaylığına Başvuracak Kişilerde Aranan Nitelikler

    • Kamu haklarından mahrum bulunmaması,
    • Ticari itibara sahip olması,
    • Seçimin yapıldığı tarih itibarıyla iflasına karar verilmiş bir tüzel kişiliğin iflas başvurusu yapıldığı dönemde temsil ve ilzama yetkili yöneticisi olunmaması,
    • 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, basit veya nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya vergi kaçakçılığı suçlarından hapis cezasına mahkûm olmaması,
    • Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler ile bu kapsamda olduğu Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı tarafından bildirilen yurt dışı bağlantılı gerçek ve tüzel kişilerden olmaması,
    • 7183 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen Bakanlıktan turizm işletmesi belgeli tesislerin yetkili temsilcisi olunması,
    • Bakanlıktan turizm veya kısmi turizm işletme belgeli bileşik tesisler ile konaklama tesislerinin coğrafi bölge bazında temsilini sağlamak üzere, her bir adayın bölgedeki Bakanlıktan konaklama işletmelerinin yatak sayısının toplamda en az onda biri oranına sahip işletmeler tarafından aday olarak gösterilmesi, (Coğrafi bölge bazlı Yönetim Kurulu üyesi adayları için her bir turizm işletmesi belgeli tesis tek bir yönetim kurulu adayı için imza verebilecektir.)
    • Bakanlıktan turizm veya kısmi turizm işletme belgeli yeme-içme ve eğlence tesisleri ile deniz turizmi tesislerinin temsilini sağlamak üzere her bir adayın ülke çapındaki tüm bu işletmelerin en az onda biri tarafından aday olarak gösterilmesi
    • Daha önce Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmemiş olunması,
    • Turizm payı borcunun bulunmaması.

Ajans Yönetim Kurulu Üyeliklerine Adaylık Başvurularında Aşağıda Yer Alan Belgelerin Verilmesi Gereklidir:

      • Ajans Yönetim Kurulu üyeliklerine adaylık başvuru dilekçesi,
      • Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını gösteren nüfus cüzdanı veya resmî nitelikte belge örneği,
      • Vekil aracılığıyla yapılan başvurularda adaylık başvurusu için özel olarak düzenlenen noter onaylı vekâletname aslı,
      • Adli sicil kaydı beyan formu,
      • Adli sicil kaydında sabıkası bulunan adaylar için memnu hakların iadesi (yasaklanmış hakların geri verilmesi) kararı,
      • 7183 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen Bakanlıktan turizm işletmesi belgeli tesislerin yetkili temsilcisi olunduğuna ilişkin belgeler,
      • Bakanlıktan turizm veya kısmi turizm işletme belgeli bileşik tesisler ile konaklama tesislerinin coğrafi bölge bazında temsilini sağlamak üzere, her bir adayın bölgedeki Bakanlıktan turizm işletmesi belgeli konaklama işletmelerinin yatak sayısının toplamda en az onda biri oranına sahip işletmeler tarafından, aday olarak gösterildiğine ilişkin belgeler ile birlikte imza veren işletmelerin şirket imza sirküleri,
      • Bakanlıktan turizm veya kısmi turizm işletme belgeli yeme-içme ve eğlence tesisleri ile deniz turizmi tesislerinin temsilini sağlamak üzere her bir adayın ülke çapındaki tüm bu işletmelerin en az onda biri tarafından aday olarak gösterildiğine ilişkin belgeler ile birlikte imza veren işletmelerin şirket imza sirküleri
      • Turizm payı borcunun bulunmadığına ilişkin belge.

Seçim süreciyle ilgili tüm bilgilendirme Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı web sitelerinde yayınlanacaktır.